Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

04. november 2016

Høringsfrist 20.12.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til nasjonal faglig retningslinje om demens. Retningslinjen skal gi kunnskapsbaserte anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Retningslinjen inneholder også anbefalinger som er operasjonalisering av myndighetskrav på området. Demensretningslinjen utgis i to omganger. Dette er den første delen. Den omfatter anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Målgrupper for retningslinjen er tjenesteytere og ledere innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste som har ansvar for utredning/diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Andre aktuelle målgrupper er politikere og beslutningstagere som har ansvar for å dimensjonere og organisere demensomsorgen.

I løpet av 2017 planlegges det publisert en revidert utgave av retningslinjens del om utredning og diagnostikk. Foruten de basale testene som presenteres i nåværende retningslinje vil det da også komme informasjon om mer spesialiserte tester og verktøy, slik som bildediagnostiske metoder og spinalvæskeundersøkelser med mer. I tillegg vil det bli et kapittel om lindrende behandling til personer med demens.

I tillegg til om de faglige anbefalingene oppleves som nyttige, ber sekretariatet spesielt om innspill om hvorvidt oppdelingen i to høringsrunder oppleves som hensiktsmessig.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling