Høring - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

22. juni 2016

Høringsfrist 02.09.2016

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 

Veilederen henvender seg til:

Ansatte i kommunen og i spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med pasienter, brukere og deres pårørende, inkludert ansatte i helse- og omsorgstjenesten i fengsler og ansatte i private virksomheter og avtalespesialister som inngår i Fritt behandlingsvalg.

Ledere, beslutningstakere, fagansvarlige og andre i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenester som har ansvar for å utvikle rutiner eller gi opplæring.

Formål:

Målet med veilederen er at pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten, barn og ungdom som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon og oppfølging, pårørende med omsorgsoppgaver og/eller store belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Veilederen skal reflektere hva som er god praksis basert på tilgjengelig faglig kunnskap, erfaringskunnskap og brukerkunnskap, innenfor gjeldende regelverk. En nærmere beskrivelse av arbeidsform og kunnskapsgrunnlag finnes i veilederens siste kapittel.

Helsedirektoratet ønsker spesielt tilbakemeldinger på:

 1) Det faglige innholdet

2) Områder som er utelatt eller burde vært mer omtalt

3) Generell lesbarhet og brukervennlighet

Les mer på Helsedirektoratets sider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-om-parorende-i-helse-og-omsorgstjenesten#høringsutkast

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling