Høring – "Vekt på forskningskvalitet - En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator"

05. desember 2016

Høringsfrist 31.01.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt utredning om en endring av finansiering av forskning på høring.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) levert utredningen "Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator". Kunnskapsdepartementet mener forslaget fra NIFU innebærer en så stor endring i publiseringsindikatoren at det må på høring. Høringen rettes i hovedsak til Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger og Forskningsutvalget. Norsk overlegeforening og Yngre legers forening gjøres oppmerksom på høringsrunden.

Utredningens oppbygning

I første del av utredningen diskuteres ulike sider ved siteringer som indikator, herunder forholdet til forskningskvalitet og åpen tilgang. I del to legger NIFU fram to alternativer for siteringer som en komponent i publiseringsindikatoren. Del tre diskuterer styrker og svakheter ved de to alternativene. I siste del omtales organisering av indikatoren og kostnader ved forslaget.

Høringsspørsmål

Departementet ber høringsinstansene ta stilling til følgende spørsmål:

1) Bør det innføres en siteringskomponent i publiseringsindikatoren i universitets- og høyskolesektoren?

2) Hvis innføring av en siteringskomponent: Hvilket av de tre alternativene i NIFU-rapporten bør velges og hvorfor?

a) En siteringskomponent basert på andel av de ti mest siterte artiklene

b) En siteringskomponent basert på relativ siteringshyppighet

c) En kombinasjon av de to alternativene, som anbefalt av NIFU

3) Eventuelle andre synspunkter på forslaget om en siteringsindikator er også velkomne.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling