Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata ("Helsedatautvalget")

01. desember 2016

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte i juni 2016 et ekspertutvalg som skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata. Utvalget skal vurdere både juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak for å forbedre dagens system, som samtidig ivaretar de registrertes personvern. Utvalget ledes av fagdirektør Marta Ebbing i Folkehelseinstituttet.

Legeforeningen gir med dette innspill til utvalget, men finner grunn til å bemerke at det har vært utfordrende på grunn av den korte fristen utvalget har satt.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv