Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

04. mai 2017

Høringsfrist 01.06.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å fastsette en forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Departementet foreslår å regulere i forskrift enkelte deler ved tjenesteytingen til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (avtalefysioterapeuter). Departementets forslag er dels en presisering av kravene som følger av helse- og omsorgstjenesteloven eller annen lovgivning og dels en presisering og en forskriftsfesting av punkter som er omtalt i rammeavtalen mellom KS, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. I tillegg inneholder forskriften enkelte krav som til nå ikke er regulert.

I utkastet til forskrift presiseres det blant annet at fysioterapeuter skal yte sine tjenester i et forløpsperspektiv. Med dette menes et særskilt ansvar for å sikre at tjenestetilbudet sees i en større helhet, og at nødvendig tverrfaglig samhandling sikres. Fastlegen har det medisinskfaglige koordineringsansvaret for pasientene på sin liste, og har derfor et særlig behov for oppdatert informasjon, skriver departementet i høringsnotatet. Departementet foreslår derfor at plikt til å utarbeide epikrise tas inn i forskrift om funksjons- og kvalitetskrav. For å ivareta forslaget om direkte tilgang presiseres teksten slik at mottaker av epikrise er fastlege og/ eller henvisende instans, slik at plikten til å skrive epikrise ikke er knyttet til om pasienten er henvist eller ikke.

Tiltaket er en oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, og må ses i sammenheng med forslaget i Prop. 71 L (2016-2017) om å gi direkte tilgang til fysioterapeut.

Les mer på Helsedepartementets sider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-om-funksjons--og-kvalitetskrav-i-kommunale-fysioterapitjenester/id2548381/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%C3%B8ringer-05.04.2017

Saksbehandler

Just Haffeld Juridisk avdeling