Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten

06. april 2017

Høringsfrist 05.06.2017

Fristen er utløpt

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". To rapporter sendes nå på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen.

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". Ved landsstyremøtet i 2016 la satsningsområdet frem en rapport og anbefalinger om styrking av formell lederkompetanse hos leger i primærhelsetjenesten, og et samarbeid med Universitetet i Oslo om ledelseskurs for allmennleger. Satsningsområdet har arbeidet videre mot landsstyremøtet i 2017 og har utarbeidet to rapporter – "Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" og "Fastlegen som helsetjenestens portner". Disse rapportene skal diskuteres på landsstyremøtet i Ålesund (30. mai til 1. juni) og sendes nå på høring til alle foreningsledd.

Om rapportene:
Begge rapportene innledes med oppsummerende sammendrag.

I "Fastlegen som helsetjenestens portner" presenteres Legeforeningens forslag til en modernisert portnerrolle over seks sider først i rapporten. Her drøftes nye måter å samhandle på mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten, og mellom fastlegen og andre aktører i kommunen, foruten tiltak for å styrke lege-pasient kontinuiteten. Deretter følger korte sammendrag av ekspertbidragene, før disse bidragene gjengis i sin helhet. Professor Anders Grimsmo har skrevet om portnerrollen i et pasient- og kvalitetsperspektiv, mens førsteamanuensis Geir Godager og Professor Tor Iversen har skrevet om portnerrollen i et helseøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på betydningen av diagnostisk presisjon.

I "Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" presenteres Legeforeningens politikk i kortform på om lag to sider først i rapporten. Deretter følger en mer omfattende beskrivelse av norsk primærhelsetjeneste og Legeforeningens politikk, før professor Jan Frichs ekspertbidrag om ledelse av kommunens medisinske tilbud i et ledelsesteoretisk perspektiv.

Rapportene danner grunnlaget for Legeforeningens politikk på feltet. Sekretariatet imøteser alle innspill, men ber foreningsleddene særlig kommentere følgende:

- Stiller din forening seg bak det politiske budskapet i rapportene, og er budskapet presist nok formulert?
- Hva er din forenings holdning til medisinskfaglig ledelse formalisert inn i kommunens ledelseslinje?
- Hvordan ser din forening at kommuneoverlegens rolle vil være i fremtiden?
- Hvordan ser din forening på utvikling av fastlegens portnerrolle i fremtidens helsetjeneste?

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum | Medisinsk fagavdeling