Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

03. april 2017

Høringsfrist 30.05.2017

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.

I dag praktiseres det ingen virking på tvers av Helfo og Nav. Det innebærer at dersom en behandler utelukkes fra å utstede legeerklæring, så kan vedkommende likevel skrive ut medisiner på blåresept. Det vil regjeringen endre på. De foreslår å gå tilbake til den praksisen som var før 2009, da Helfo ble skilt ut fra Arbeidsdepartementet. Vedtak i denne typen saker skal gis virkning for alle ytelser etter folketrygdloven, uavhengig av hvilken etat som har fattet vedtaket. Øvrige vedtak skal kun gis virkning innenfor den enkelte etats ansvarsområde. Høringen inneholder også et forslag om at det kan reageres med en formell advarsel på mindre alvorlige tillitsbrudd innenfor Arbeids- og velferdsetatens ansvarsområde. Forslaget gjelder alle som praktiserer for trygdens regning, blant annet lege, psykolog, tannlege og fysioterapeut.

Departementene understreker at det er svært få saker der dette virkemiddelet vil bli brukt. Det gjelder i de alvorligste tilfellene hvor behandleren gjør seg skyldig i misbruk overfor trygden, eksempelvis ved at en lege medvirker til at pasienten mottar uberettiget utbetaling, for eksempel ved salg av legeerklæringer på fiktivt grunnlag. Andre handlinger vil være grove tilfeller av gjentakende feil takstbruk, og grovt overforbruk av takster utover hva som er medisinsk nødvendig.

Les mer på Regjeringens sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-tap-av-retten-til-a-praktisere-for-trygdens-regning-og-utelukkelse-fra-a-utstede-legeerklaringer/id2542456/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%C3%B8ringer-14.03.2017  

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Juridisk avdeling