Forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

17. oktober 2017

Høringsuttalelse

Høring: om forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester (oppfølging av NOU 2016:12 Ideell opprydding)

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 OSLO

Sendt kun pr. e-post:
postmottak@hod.dep.no

Deres ref.:
Vår ref.: 17/5642
Dato: 14.12.2017

Legeforeningen viser til høring om forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. Høringsnotatet har vært på høring i foreningen, og vårt innspill er utarbeidet på bakgrunn av interne innspill. Uttalelsen har vært behandlet av Legeforeningens sentralstyre. Legeforeningen støtter forslagene men er svært kritisk til mangelfull utredning av dekning av pensjonskostnader for andre ikke- ideelle aktører i helse- og omsorgstjenesten med offentlig avtale.

Fastlegenes pensjonsforpliktelser for egne ansatte
Hippe- utvalgets mandat var begrenset til ideelle organisasjoner. Når utvalgets vurderinger nå gjøres til lovforslag mener Legeforeningen at departementet skulle ha vurdert bredere behovet for kompensasjonsordninger som rammer på samme måte som de ideelle organisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet er vel kjent med at en rekke fastlegekontorer har overtatt tidligere kommunalt ansatt personell, og dermed deres pensjonsforpliktelser i Klp. Dette har medført en rekke enkeltsaker knyttet til legenes ansvar for en ordning som ikke er ment for små virksomheter. Legeforeningen har fremholdt at disse fastlegene er en del av den kommunale helsetjenensten og har en bundet økonomi som gjør det krevende å håndtere slike forpliktelser. Dette var bakgrunnen for en egen fondsordning opprettet gjennom normaltarifforhandlingene.

Siden 2009 er det gjennom forhandlingen om normaltariffen mellom staten og Legeforeningen foretatt avsetninger innenfor rammen til dekning av reguleringspremie for ansatt hjelpepersonell med kommunal tjenestepensjon. Totalt er det for årene 2009-2017 avsatt 20,5 mill. kroner til formålet.

ÅR

Beløp i mill. kroner

2009

5,0

2010

0

2011

2,0

2012

2,0

2013

2,0

2014

2,0

2015

3,5

2016

3,0

2017

1,0

Dette er avsetninger som ellers ville bidratt til en høyere inntekt for fastlegene og avtalespesialistene. Legeforeningen mener det er en svakhet ved foreliggende høringsnotat at ikke konsekvensene for fastlegene av slike pensjonsordninger for egne ansatte er utredet.

Støtter forslag vedr. ideelle organisasjoner
De ideelle organisasjonene har hatt et høyt kostnadsnivå relatert til ansattes pensjoner basert på en felles forståelse med myndighetene om likeartede pensjonsordninger. Legeforeningen stiller seg positive til forslaget om å kompensere de historiske pensjonskostnadene og derigjennom styrke rammevilkårene for ideelle tjenesteleverandører.

Høringsutkastet viser til at tilskuddet er et ledd i regjeringens politikk for å styrke rammevilkårene for ideelle tjenesteleverandører. Ved å legge til grunn en opptjeningstid frem til utgangen av 2009 vil de ideelle organisasjonene i en periode ikke ha likeverdige rammevilkår med de kommersielle.
Legeforeningen mener derfor at opptjeningstiden bør vare frem til kompensasjonsordningen trer i kraft.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise 
Generalsekretær 

Lars Duvaland
Avdelingsdirektør

 

 

Saksbehandler

Fredrik Lorck Avdeling for jus og arbeidsliv