Forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

17. oktober 2017

Høringsfrist 21.11.2017

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet, med forslag til lov og forskrift om ovennevnte tilskuddsordning til dekning av ideelle og andre virksomheters historiske pensjonskostnader knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning. Tilskuddet presenteres som et ledd i regjeringens politikk for å styrke rammevilkårene for ideelle tjenesteleverandører.

Forslaget innebærer i hovedtrekk følgende:

  1. Utvalgets avgrensning av mottakerne legges til grunn for ordningen.
  2. Pensjonsforpliktelsene blir værende i KLP, og staten kompenserer deler av de årlige pensjonspremiene knyttet til historiske pensjonskostnader som KLP krever av virksomhetene.
  3. Kun premie for historiske pensjonskostnader knyttet til opptjeningstid før 2010, og som forfaller etter ordningens ikrafttredelse, kompenseres.
  4. Tilskuddet avkortes for kostnader knyttet til annen aktivitet enn lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlig barnevern (bl.a. mot kommuner og private kunder).

Tilskuddet vil bli kunne gitt til spesialisthelsetjenester som sykehustjenester, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), psykisk helsevern og spesialisert rehabilitering. Tiltakene innenfor det statlige barnevernet kan også få tilskudd. Dette omfatter blant annet barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn.

Det foreslås at tilskuddet ikke skal gis til:

  • De tolv ideelle institusjonene som er tett integrert i spesialisthelsetjenesten (blant annet sykehusene Diakonhjemmet, Lovisenberg og Haraldsplass).
  • De 19 kirkelige familievernkontorene.
  • Virksomheter med medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK).
  • Leverandører av ambulansetjenester.
  • Kommuner som har overtatt privat virksomhet.
  • Overføringsavtalens Sikringsordning.

Saksbehandler

Fredrik Lorck | Avdeling for jus og arbeidsliv