Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

06. mars 2017

Høringsfrist 02.05.2017

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på forslag om å redusere antall abortnemder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel.

En reduksjon i antall primærnemnder vil øke antallet saker som blir behandlet i hver nemnd. Etter departementets oppfatning vil en økning i antall saker sikre bedre kvalitet i saksbehandlingen. Departementet foreslår derfor å fjerne kravet om at det skal være primærnemnder ved alle sykehus som utfører svangerskapsavbrudd etter utgangen av tolvte svangerskapsuke. Til erstatning for dette kravet foreslås et krav om at det skal være minst en primærnemnd i hver helseregion.

Det er en forutsetning for å redusere antall primærnemnder at de regionale helseforetakene forsikrer seg om at kvinner som vil få lengre reisevei på grunn av reduksjonen, kan få tilbud om å delta i nemndsmøte gjennom tilstrekkelig sikret og tilrettelagt videokonferanse. Departementet foreslår også at gravide som reiser for å delta ved behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd i primærnemnd eller den sentrale klagenemnda, skal slippe å betale egenandel.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv