Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

03. juni 2017

Høringsfrist 28.06.2017

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Denne høringen inneholder forslag til endringer for å implementere prinsippene for prioritering i regelverket for legemidler som finansieres av folketrygden. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre forskrift om legemidler, forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv., forskrift om helseforetaksfinansierte- reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Endringene som foreslås, gjelder for legemidler som er finansiert av folketrygden. Legemiddelforskriften og blåreseptforskriften vil gi de overordnede rammene, mens detaljer innenfor rammene vil bli spesifisert i retningslinjer. Statens legemiddelverk utarbeider retningslinjer for innsending av dokumentasjon for metodevurdering av legemidler. Disse vil sendes på høring før de fastsettes. Helsedirektoratet utarbeider retningslinjer for hvilke legemidler folketrygden ikke skal refundere og for hvordan regelverket for stønad etter individuell søknad skal forstås i praksis. Retningslinjene vil utarbeides i samarbeid mellom relevante etater og de regionale helseforetakene.

Endringene som foreslås er basert på Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2015-2016)) og Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016)). Legeforeningen støttet de nye prinsippene for prioritering og forslag til endringer i prioriteringsmeldingen. Høringen inneholder forslag til endringer for å implementere prinsippene for prioritering i regelverket for legemidler som finansieres av folketrygden.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-i-legemiddelforskriften-og-blareseptforskriften-mv/id2550213/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%C3%B8ringer-22.04.2017

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv