Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

23. august 2017

Høringsfrist 01.09.2017

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Den aktuelle forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Det følger av forskriften at helsepersonell utdannet i land utenfor EØS og Sveits må gjennomføre enkelte tilleggskrav for å få autorisasjon. For leger stilles det krav om språkprøve, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve. Helsepersonell utdannet i land utenfor EØS og Sveits som gjennomgår kompletterende utdanning i regi av norske universiteter eller høgskoler, vil i enkelte tilfeller få opplæring og ha prøver som i sitt innhold tilsvarer kravene som er fastsatt for kurs og prøver etter forskriften. Helsedirektoratet fastsetter i dag innholdet i kurs og prøver, men er ikke gitt hjemmel i forskriften til å frita søkere fra å gjennomføre tilleggskrav.

Departementet foreslår å endre forskriften slik at det åpnes for at Helsedirektoratet kan gi søkere fritak for tilleggskrav etter forskriften §§ 4 til 6, dersom de har gjennomgått kvalifiseringstiltak som oppfyller kravene til innhold fastsatt etter § 7.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-i-forskrift-om-tilleggskrav-for-autorisasjon-for-helsepersonell-med-yrkeskvalifikasjoner-fra-land-utenfor-eos-og-sveit/id2564866/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%C3%B8ringer-19.07.2017

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv