Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene

31. januar 2017

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på høring.

Et sentralt budskap i Stortingsmelding 13 "Utdanning for velferd – samspill for høyere utdanning" er at utdanning og forskning må fremskaffe kompetanse som er innrettet mot tjenestens/samfunnets behov. Som et ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen signaliserer departementet et behov for et annet styringssystem for de 19 helse- og sosialfaglige grunnutdanningene. Dagens rammeplan for åtte helse- og sosialutdanninger erstattes med en overordnet felles rammeplan for alle de 19 grunnutdanningene, inkludert medisinutdanningen. Forskriften skal, sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning, definere de nasjonale rammene for helse- og sosialfagutdanningene. Formålet er bl.a. å kunne tilby kvalitativt gode profesjonsutdanninger og sikre at utdanningene imøtekommer samfunnets nåværende og fremtidige behov for kompetanse.

Hvorfor er denne høringen relevant? Organisasjonsleddene bes om bl.a. å vurdere om innføring av rammeplaner vil gi større fleksibilitet enn dagens system? Herunder vurdere konsekvensene for den akademiske friheten utdanningene har i dag. Innføring av en rammeplan for medisinstudiet vil antageligvis kreve mange ressurser, ikke bare i utvikling, men i revisjon og oppdatering. Spørsmålet er om rammeplanene i større grad enn i dag system vil ivareta behovet samfunnet har for kompetanse i medisin i årene fremover.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling