Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

06. juli 2017

Høringsfrist 18.08.2017

Fristen er utløpt

Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og -surrogater.

I høringen foreslår departementet bestemmelser om:

-              Registreringsplikten for virksomheter, herunder hvilke opplysninger som skal registreres og unntak fra registreringsplikten.

-              Internkontrollkravet, og internkontrollens innhold. 

-              Tilsynet, og hvordan dette skal utføres, bl.a. om at tilsyn kan være åpent eller anonymt, tilsynsfrekvens og særlige momenter det skal føres tilsyn med.

-              Hvilke momenter som kan vektlegges i vurderingen av om det skal ilegges salgsforbud.

-              Utregning av og satser for avgiftene.

Høringsnotatet inneholder også et forslag til presisering av alderskravet, samt plikt for salgssteder til å be om legitimasjon ved tvil om kjøpers alder, et forslag knyttet til automater, opplysninger til statistisk bruk og enkelte presiseringer av reklameforbudet.

Legeforeningen har i tidligere høringssvar støttet forslaget om en bevillingsordning framfor en register- og tilsynsordning. Legeforeningen uttalte i forslag til ny tobakkskadelov at den foreslåtte registreringsordningen ikke vil bli like effektivt for å håndheve aldersgrensene for omsetning av tobakk som en bevillingsordning. Forslaget er kun et lite skritt i retning av å skape et tobakksfritt samfunn. Legeforeningen har flere ganger påpekt at potensialet er uendelig mye større.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling