Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

06. juli 2017

Høringsfrist 18.08.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og -surrogater.

I høringen foreslår departementet bestemmelser om:

-              Registreringsplikten for virksomheter, herunder hvilke opplysninger som skal registreres og unntak fra registreringsplikten.

-              Internkontrollkravet, og internkontrollens innhold. 

-              Tilsynet, og hvordan dette skal utføres, bl.a. om at tilsyn kan være åpent eller anonymt, tilsynsfrekvens og særlige momenter det skal føres tilsyn med.

-              Hvilke momenter som kan vektlegges i vurderingen av om det skal ilegges salgsforbud.

-              Utregning av og satser for avgiftene.

Høringsnotatet inneholder også et forslag til presisering av alderskravet, samt plikt for salgssteder til å be om legitimasjon ved tvil om kjøpers alder, et forslag knyttet til automater, opplysninger til statistisk bruk og enkelte presiseringer av reklameforbudet.

Legeforeningen har i tidligere høringssvar støttet forslaget om en bevillingsordning framfor en register- og tilsynsordning. Legeforeningen uttalte i forslag til ny tobakkskadelov at den foreslåtte registreringsordningen ikke vil bli like effektivt for å håndheve aldersgrensene for omsetning av tobakk som en bevillingsordning. Forslaget er kun et lite skritt i retning av å skape et tobakksfritt samfunn. Legeforeningen har flere ganger påpekt at potensialet er uendelig mye større.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling