Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

12. juni 2017

Høringsfrist 15.08.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Regjeringen la i 2014 frem Meld. St. 7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Langtidsplanen skal rulleres hvert 4. år. Kunnskapsministeren ber nå om innspill til revisjon av langtidsplanen.

Den reviderte planen vil bli fremlagt sammen med statsbudsjettet høsten 2018 og vil oppsummere status for mål, prioriteringer og opptrappingsplaner. Formålet med en langtidsplan er å sikre stabile prioriteringer og forutsigelige bevilgninger over tid. Planen definerer seks langsiktige prioriteringer for perioden. "Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester" er en av disse prioriteringene. Ved den første revideringen skal de overordnede målene og langsiktige prioriteringene i planen i utgangspunktet ligge fast. Derimot er det mulig å foreslå endringer i målene og bringe inn nye temaer og perspektiver innenfor hver av de langsiktige prioriteringene.

KD ber om innspill til følgende problemstillinger som skal besvares både ut fra et forskningsperspektiv og et høyrere utdanningsperspektiv:

• Hva fungerer godt i den nåværende langtidsplanen, og hva fungerer mindre godt?
• Er det temaer og perspektiver som bør reflekteres sterkere i planen?
• Hva er de største hindringene for å nå målene i planen, og hvordan kan vi overvinne dem?
• På hvilke områder kan det være behov for nye opptrappingsplaner og/eller virkemidler? Begrunn og prioriter.
• Hva kan eventuelt prioriteres ned ved fortsatt konsentrert satsing på noen få områder?

Ved den opprinnelige behandlingen av planen ba Stortinget regjeringen i forbindelse med rulleringen av langtidsplanen i 2018 utarbeide en investeringsplan, køordning for investeringer, og større bygge- og vedlikeholdsprosjekter av bygg i universitets- og høyskolesektoren. Dette vil bli håndtert i et eget prosjekt.

Les mer på Kunnskapsdepartementets sider:https://helsedirektoratet.no/horinger/en-vei-inn-forslag-til-felles-meldesystem-meldeordninger-for-uonskede-hendelser-i-helsetjenesten#høringsbrev

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling