Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

25. august 2017

Høringsfrist 25.09.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

EUs personvernforordning trer i kraft 25. mai 2018, og Norge er forpliktet til å implementere forordningen som en del av EØS-avtalen. Høringen er omfattende og av relativt teknisk karakter. Ettersom det dreier seg om en forordning, er det dessuten begrenset rom for nasjonale tilpasninger (reglene i forordningen må i hovedsak implementeres direkte i norsk lov). Der det åpnes for egne nasjonale regler, har departementet som utgangspunkt tatt sikte på å videreføre dagens regler.

Når saken nå sendes på intern høring er det av disse grunner forståelig om foreningsleddene avstår fra å avgi høringssvar, eller avgrenser sine høringssvar til enkelttemaer. Sekretariatet vil utarbeide et høringssvar på vegne av foreningen. I den grad foreningsleddene ser det som relevant å svare på høringen, har vi laget et vedlegg til høringsbrevet der vi peker på aktuelle tema og de problemstillingene det er åpnet for innspill, og som vi antar at vil være av størst interesse. Når dette er sagt, er det naturligvis fullt mulig å kommentere på andre sider ved høringsforslaget også.

Noen hovedpunkter i de endringene som foreslås er:
- Større grad av harmonisering av det europeiske regelverket og tilsynsmekanismene
- Endring av norsk regelstruktur, ved at forordningens tekst erstatter nåværende personopplysningslov
- Styrking av de registrerte (enkeltindividets) rettigheter (f eks strengere krav til innhenting av samtykke før personopplysninger registreres, strengere krav til innsynsrutiner, retten til å få personopplysningene slettet m.m)
- Bortfall av dagens melde- og konsesjonsplikt, som erstattes med plikt til vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftinger
- Mange fler må ha personvernrådgiver
- Strengere sanksjoner med betydelig høyere bøtenivå, men ingen straffesanksjonering
Sekretariatet har iverksatt et prosjekt der vi blant annet ser på hvordan Legeforeningen sentralt, så vel som foreningsleddenes interesser, kan ivaretas når den nye lovgivningen trer i kraft. Vi vil sende ut mer informasjon om dette utover høsten.

Saksbehandler

Ellen Røyneberg Avdeling for jus og arbeidsliv