Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus

11. juli 2017

Høringsfrist 29.08.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene sendes nå på høring.

De tre første pakkeforløpene er:
1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
2. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
3. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

Direktoratet skriver at det er behov for anbefalinger knyttet til kartlegging og tiltak på flere områder innen somatisk helse og levevaner. Tre av disse områdene (kardiometabolske risikofaktorer, røykeavvenning, fysisk aktivitet) sendes nå på høring. I de ferdige pakkeforløpene vil det bli en tydelig kobling mellom somatisk helse og levevaner og de ulike pakkeforløpene. En egen ressursgruppe skal gi innspill og råd når det gjelder vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer i arbeidet med pakkeforløpene. Dette arbeidet pågår og ferdigstilles til høsten.

Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på om utkastene:

- Bidrar til å oppnå de fem overordnede målene
- Fremstår som nyttige for brukere/pasienter, pårørende og tjenestene
- Bidrar til god forløpskoordinering
- Har målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige

Forholdet mellom pakkeforløpene og pasient- og brukerrettighetsloven og annet relevant regelverk vil bli gjennomgått på nytt etter høringsrunden.

Høringsdokumentene er ikke sendt til Legeforeningen og finnes kun på Helsedirektoratets nettsider:
https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horing#høringsbrev

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling