Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet

01. september 2017

Høringsfrist 27.10.2017

Fristen er utløpt

De Regionale sentra for astma, allergi og overfølsomhet ber om tilbakemelding på utkast til veileder.

Som oppfølging av Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 (Helse- og omsorgsdepartementet 2008), og i statsbudsjettet 2011-2012, fikk de regionale foretak i oppdrag å etablere tverrfaglige kompetansemiljøer for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) i hver helseregion. I Handlingsprogrammet 2015-2024 (Helsedirektoratet) følges de nå etablerte regionale AAO-sentrene opp under Helsedirektoratets nettverksarbeid. Fagpersoner fra de fire RAAO-ene har i et samarbeid utarbeidet Praktisk veiledere i håndtering av NSAIDs-overfølsomhet. De ønsker nå tilbakemelding på utkast til veileder.

Veilederen tar ikke sikte på å være en komplett lærebok i NSAIDs-overfølsomhet. Den forsøker å gi relativt kortfattet oversikt og kunnskap om klinisk klassifisering og praktiske råd i utredning av NSAIDS-overfølsomhetsreaksjoner. Den er basert på nyere dokumentert kunnskap og internasjonale anbefalinger, og er vinklet ut i fra den kliniske erfaring og kompetanse forfatterkollegiet samlet har ervervet fra sine mange ståsteder i den norske helsehverdag.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp | Medisinsk fagavdeling