Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

02. februar 2017

Høringsfrist 17.03.2017

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» på høring.

Rapporten er utarbeidet av et partssammensatt utvalg, som har hatt i mandat å vurdere spørsmål knyttet til aldersgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet.

Rapportens hovedinnhold: Arbeidsmiljøloven gir i dag adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. Aldersgrensen ble hevet fra 70 til 72 år 1. juli 2015, og Legeforeningen støttet denne endringen. Mandatet til utvalget har vært å vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve, eller fjerne, aldersgrensen for opphør av oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven. Et sammendrag av rapporten finnes i kapittel 1.3 (s. 17). Utvalget har innhentet kunnskap og fakta på området og sett på erfaringer fra andre land. Det har også drøftet virkninger for fleksibiliteten i arbeidsmarkedet av en ytterligere økning av aldersgrensen til 75 år. Utvalget legger ikke frem konkrete forslag til endringer i regelverket, vekten i rapporten har vært å gi et godt kunnskapsgrunnlag for vurdering.

Utvalget er samstemt i at det er en viktig målsetning at flere eldre fortsetter lenger i arbeid, og at man bør vurdere ulike virkemidler for å få til dette. Det er ulike syn i utvalget på spørsmålet om 72-årsgrensen bør heves ytterligere. Et flertall i utvalget utelukker ikke at det på lang sikt kan bli aktuelt å vurdere videre heving, men at dette ikke er veien å gå nå. Flertallet mener en heving eller fjerning vil kunne få negative konsekvenser både for arbeidsgiverne og for seniorene selv, og at det må antas å gi marginale effekter på arbeidsdeltakelsen. Et mindretall støtter synspunktet i mandatet om at det bør vurderes å ytterligere heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Legeforeningen ber særlig om innspill om hvorvidt aldersgrensene for når det er adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder bør heves eller fjernes. Videre bes det om tilbakemeldinger om retten til en ekstra ferieuke for eldre arbeidstakere. I dag gir ferieloven rett til en ekstra ferieuke etter fylte 60 år. Et spørsmål er om denne rettigheten bør opprettholdes, fjernes eller om grensen for når retten inntrer bør endres, for eksempel slik at den først gjelder fra fylte 65 år.

Saksbehandler

Jan Eikeland | Avdeling for jus og arbeidsliv