Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

02. februar 2017

Akademikerne

Deres ref.:
Vår ref.: 17/741
Dato: 06.04.17

Den norske Legeforening har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om rapporten Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger. Legeforeningen har følgende kommentarer og innspill til rapporten:

Innledende betraktninger
Legeforeningen mener det er viktig at det legges til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet. De siste ti-årenes markante økning i levealder og den generelle bedring av befolkningens helsetilstand tilsier at arbeidstakere bør gis anledning til å jobbe lenger.

For å få flere eldre til å stå i arbeid lengre, mener Legeforeningen det er viktig at oppmerksomheten rettes mot de yngre seniorene. Å motivere dagens 60 åringer til å fortsette i arbeidslivet, vil i betydelig grad øke sjansen for at de fortsetter som arbeidstakere utover normal pensjonsalder.

Legeforeningen mener at tilrettelegging av arbeidet, muligheten til redusert arbeidstid og rett til lengre ferie er viktige faktorer som virker inn på lysten og evnen til å holde fram som yrkesaktiv.

En ofte oversett faktor i denne sammenheng er imidlertid retten og muligheten til kontinuerlig kompetanseheving. Legeforeningen mener det er spesielt viktig at eldre arbeidstakere får anledning til å holde seg faglig oppdatert, heve kompetansen sin og ta i bruk nye arbeidsmetoder.

Med faglig oppdatert kunnskap og lang erfaring i arbeidslivet vil eldre arbeidstakere både kunne bli motiverte til å fortsette i arbeidslivet og til å være en attraktiv ressurs på arbeidsplassen.

Spørsmålet om aldersgrenser og oppsigelsesvern
Det er mindre enn to år siden arbeidsmiljølovens regler om når arbeidsgiver ensidig kan avslutte et ansettelsesforhold ble hevet fra 70 til 72 år. Legeforeningen mener det er for tidlig å evaluere effekten av lovens nye aldersgrenser, og at det ikke haster med å vurdere en eventuell ytterligere utvidelse eller fjerning av aldersgrensen.

Legeforeningen støtter derfor at aldersgrensen på 72 år opprettholdes.

Spørsmålet om ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år
Utvalget har drøftet ulike endringer i dagens lovverk, blant annet om den ekstra ferieuken skal knyttes til individuelle behov. Legeforeningen ser ikke dette som en hensiktsmessig vei å gå.

Mange arbeidstakere over 60 år har større behov for restitusjon enn sine yngre kollegaer. Den ekstra ferieuken kan være en viktig medvirkende årsak til at eldre arbeidstakere makter å holde seg i fullt arbeid til oppnådd aldersgrense.

Legeforeningen går på denne bakgrunn inn for at dagens ordning med en ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år blir videreført.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær

Lars Duvaland
Avdelings direktør

Saksbehandler: Jan Eikeland

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksbehandler

Jan Eikeland | Avdeling for jus og arbeidsliv