Høring - Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

21. juni 2017

Høringsfrist 19.07.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet.

Regjeringen har et mål om at det skal etableres flere driftsavtaler med avtalespesialister. Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet, og ber med dette om innspill til planen. Legeforeningen har sittet i arbeidsgruppen og har levert et skriftlig innspill underveis. Dette innspillet finner dere som vedlegg 4 i høringsnotatet (side 66-74). Legeforeningen har i sitt innspill tydelig fremhevet behovet for at en regional plan for avtalespesialistordningen må gi en retning og et mål for det videre arbeidet med ordningen, og er kritiske til om planen vil bidra til det.

Helse Sør-Øst ber spesielt om:
1. Tilbakemeldinger om valget av fagområder for økning i antallet driftsavtaler. Det gjelder spesielt HF-ene, Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmets sykehus.

2. Kommentarer knyttet til spesialiteter som anbefales utfaset. Dette gjelder anestesi, ortopedi, plastisk kirurgi, radiologi, generell kirurgi og generell indremedisin.

3. Kommentarer dersom det oppleves å være et behov for en økning av kapasitet innen gynekologi og øre-nese-hals.

4. De foreslåtte tiltakene innen psykisk helsevern.

5. Kommentarer til fagområdet fysikalsk medisin.

I tillegg til bestillingene fra Helse Sør Øst, ber sekretariatet om en tilbakemelding på forslagene om å utfase spesialiteter fra avtalespesialistordningen og faglig begrunnelse for eventuelt hvorfor de skal videreføres.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv