Høring - revisjon av kodeverket International Classification of Diseases (ICD-11).

05. mai 2017

Høringsfrist 28.05.2017

Fristen er utløpt

Som medlemsland i WHO har Norge mottatt invitasjon til å gi innspill til ICD-11 (den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer).

Legeforeningen har mottatt høringsinvitasjon fra Direktoratet for e-helse, som bl.a. skriver: "Verdens helseorganisasjon WHO forvalter ICD, den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. ICD-10 er den siste versjonen av ICD, og dette kodeverket har vært i bruk siden 1999. ICD-10 har begrensede muligheter til å ta inn endringer som følger av den medisinske utviklingen, og WHO arbeider derfor med en revisjon av ICD-10. Revisjonsarbeidet i WHO er organisert med mange arbeidsgrupper, og med fagrepresentanter fra mange land. Planen er at den nye versjonen, ICD-11, ferdigstilles i 2018.

I Norge har Avdeling helsefaglige kodeverk i Direktoratet for E-helse ansvaret for å tilrettelegge ICD for bruk i Norge, og vi samarbeider med WHO i revisjonsarbeidet. Det reviderte kodeverket ICD-11 omfatter store endringer både i struktur og innhold i forhold til ICD-10. Som medlemsland i WHO har Norge mottatt et brev der WHO ber om innspill til ICD-11. Det er i brevet formulert tre spørsmål innenfor tre hovedområder, se brevet fra WHO.

Etter sekretariatets mening omhandler spørsmålene 2 og 3 hovedsakelig om myndighetenes behov vedrørende kodeverket, mens spørsmål 1 omhandler innhold og struktur i kodeverket, og er etter vårt syn mest relevant for foreningsleddene.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling