Høring - Tidlig innsats i skolen

05. juli 2017

Høringsfrist 01.09.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Merk særlig at KS har gitt uttrykk for at nye lovbestemmelser ikke anses som nødvendige. KS viser til at det etter gjeldende rett er en plikt til tilpasset opplæring og forsterket innsats for 1. til 4. klasse. Skolene har etter annet regelverk også en plikt til samarbeid med andre etater. KS har videre gitt uttrykk for at de foreslåtte reglenes innhold og rekkevidde ikke er tilstrekkelig klar. De mener de foreslåtte reglene antas å ville utløse nye krav til internkontroll i kommunen, bli gjenstand for statlig tilsyn og aktualisere nærmere saksbehandling i enkeltsaker, selv om bestemmelsene ikke er knyttet opp mot reglene om enkeltvedtak. De mener også reglene sannsynligvis vil også bli brukt som grunnlag/argument for erstatningskrav mot kommuner.

Legeforeningen ber spesielt om foreningsleddenes syn på forslaget om Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester. Vil dette styrke samarbeidet mellom skole og helsetjenestene om barn som trenger ekstra hjelp og oppfølging?

Saksbehandler

Espen Slettmyr Juridisk avdeling