Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret

24. januar 2017

Høringsfrist 01.03.2017

Fristen er utløpt

Sentralstyret ønsker forslag til representanter til SOP-styret

I henhold til SOPs vedtekter §3-1, skal SOP-styrets leder og øvrige styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for fire år om gangen. Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer hvert annet år. Samtidig velges varamedlemmer, hhv et varamedlem når lederen står på valg og to når lederen ikke står på valg. Det er styrets leder, Hans Kristian Bakke, og medlem Anne Mathilde Hanstad som nå står på valg. Det er sentralstyret som er valgkomite for landsstyret. Dette innebærer at den landsstyrevalgte valgkomiteen ikke har forberedelse av dette valget i sitt mandat.

Sentralstyret vedtok i møte 18.1.2017 å iverksette prosess for innhenting av forslag for valg av representanter til SOP-styret for perioden 1.1. 2018 – 31.12. 2021.

Sentralstyret ber om at forslag på kandidater sendes til stab@legeforeningen.no innen 1.3.2017. Vi ber om at vedkommende kandidat som foreslås er forespurt.

Nåværende medlemmer av styret som er på valg, er forespurt om de stiller til gjenvalg. Hans Kristian Bakke og Anne Mathilde Hanstad stiller begge til valg.

SOPs styre har per i dag slik sammensetning:

Medlem Varamedlem Forening

Hans Kristian Bakke, leder (2014 – 2017) AF

Anne Mathilde Hanstad (2014 – 2017) Åge Henning Andersen AF

Truls Disen, nestleder (2016 – 2019) Ove Andreas Mortensen PSL

Arne Laudal Refsum (2016 – 2019) Einar Hysing OF

I tillegg fra Arbeids- og sosialdepartementet:

Anita Mølmesdal Sivertsen (2014 – 2017) Hilde Olsen ASD

Saksbehandler

Tone Houge Holter | Økonomi-og administrasjonsavdelingen