NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

07. mars 2017

Høringsfrist 20.03.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.

Delingsøkonomiutvalget har blant annet utredet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold. Utvalget finner at det på flere områder er betydelig usikkerhet om hvilke rettigheter og plikter aktører og deltakere i delingsøkonomien har. Her avdekkes blant annet behov for tilpasning av reguleringer, avklaringer fra myndighetene samt informasjon og veiledning.

Utvalget foreslår en rekke tiltak, deriblant:

• Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien

• Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet

• Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer

• I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester

En samlet norsk arbeidstakerside rettet kritikk mot flertallet i delingsøkonomiutvalget for å ta på lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien. Les mer på Akademikernes nettsider: http://akademikerne.no/no/arbeids-_og_naringsliv/naringspolitikk/Behov+for+trepartssamarbeid+om+delingsøkonomien.b7C_wRjOXh.ips

Les mer på Finansdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2017-4-delingsokonomien---muligheter-og-utfordringer/id2537963/

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv