Pakkeforløp psykisk helse og rus

19. desember 2017

Høringsfrist 23.02.2018

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene var på høring sommeren 2017. Nå sendes fem nye pakkeforløp innen psykisk helse og rus ut på høring.

Dette gjelder:
• Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
• Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
• Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, barn, unge og voksne
• Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser, barn og unge
• Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD), barn, unge og voksne

Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på:
• om pakkeforløpet bidrar til å oppnå de overordnede målene
• innhold i hvert enkelt kapittel
• pakkeforløpet generelt

Pakkeforløpene sendes ut for implementering i september 2018. Ytterligere ett pakkeforløp skal ut på høring vinteren 2018.

Pakkeforløpene utarbeides i tverrfaglige arbeidsgrupper, som har som mål å skape forløp som bidrar til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, kortere ventetid for utredning, behandling og oppfølging, likeverdig tilbud uavhengig av bosted, og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Legeforeningen har ikke mottatt høringsdokumentene, og disse er derfor kun tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.
Her kan dere lese høringsdokumentene og mer informasjon:
https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horing

Se også Legeforeningens forrige høringsuttalelse i forbindelse med de første pakkeforløpene:
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rus/hoeringsuttalelse/

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling