Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

07. april 2017

Høringsfrist 08.05.2017

Fristen er utløpt

Direktoratet for ehelse ønsker innspill til utkast til standard for tjenestebasert adressering

De fleste virksomheter i helsetjenesten utveksler pasientinformasjon/samhandler elektronisk over Norsk Helsenett. Adresseringsmekanismer for informasjonen har hatt behov for revisjon, og arbeid med dette har skjedd foregående år. Legeforeningens tidligere høringssvar finner dere her: https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2016/hoering-krav-til-tjenestebasert-adressering-og-identifikatorer-ved-elektronisk-samhandling/hoeringsuttalelse/

 

I arbeidet med standard for tjenestebasert adressering del 1 og 2 ble det avdekket behov for tydelige krav til enhetlig bruk av tjenestetyper i adresseringen. Det ble derfor valgt å utarbeide en del 3 av standarden som omhandler krav til tjenestetyper. Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om tjenestetypene og virksomhetstypene er dekkende. Videre bes høringsinstansene vurdere om det vil være spesielt krevende å etterleve kravene i denne standarden. Det bør spesielt sees på effektivitet og pasientsikkerhet og svakheter og mangler bør helst kommenteres, og gjerne begrunnes med konkrete eksempler.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling