Utredning av risiko for vold

17. oktober 2017

Høringsuttalelse

Invitasjon til høring – digitalisert utkast til Faglig råd ved utredning av risiko for vold – bruk av strukturerte kliniske verktøy / IS-2661

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0107 OSLO

Deres ref.:
Vår ref.: 17/5587
Dato: 27.11.2017

Det vises til høringsbrev med lenke til digital versjon av høringsforslaget.
Helsedirektoratets utkast til faglige råd er utarbeidet av en ekstern arbeidsgruppe ledet av professor Stål Bjørkly ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Vurderinger av voldsrisiko er viktig i psykiatrisk og annen medisinsk praksis. Legeforeningen er positiv til at Helsedirektoratet gjennom dette arbeidet prioriterer å kvalitetssikre voldsrisikovurdering i spesialisthelsetjenesten. Utkast til faglig veileder fremstår solid og veldokumentert. Oppbyggingen er logisk og oversiktlig. Veilederen kan med fordel få færre hovedfaner (f.eks. innledning, voldsrisikovurdering, risikohåndtering, kunnskapsgrunnlag), og disse bør nummeres for krysshenvisning i dokumentet.

Voldsrisikovurderinger er utredninger hvor man anvender klinisk psykiatrisk og psykologisk kompetanse. Vurderingene har potensielt store konsekvenser terapeutisk og rettslig for den enkelte samt for sikkerheten og av og til livet til andre borgere. For å sikre tilfredsstillende faglig nivå bør spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi lede slike utredninger. Det er ikke tilstrekkelig at spesialist kun er involvert i de deler av utredningen som dreier seg om psykisk lidelse, slik veilederen foreslår.

Målgruppen for veilederen er behandlere i psykisk helsevern, og anbefalingene er fokusert på arbeid i spesialisthelsetjenesten. Det understrekes at voldsrisikovurdering må gjøres i et tverrfaglig samarbeid der også kommunehelsetjenesten er involvert. Veilederen kunne med fordel vært mer differensiert på ulike kliniske situasjoner, f.eks. ved akuttvurdering på DPS, hjemmebesøk av ambulant team eller konsultasjon på ruspoliklinikk. Det savnes også råd og verktøy tilpasset rammer for arbeid i primærhelsetjenesten, både for fastleger og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Strukturert klinisk vurdering (SKV) virker å være en nyttig ramme for å vurdere og håndtere risiko for vold. Det er imidlertid litt uklart hvordan SKV forholder seg til de mer etablerte strukturerte verktøyene V-RISK-10, BVC og HCR-20 som også presenteres i veilederen. I omtalen av de enkelte verktøyene har man tatt inn detaljerte referanser og bakgrunnslitteratur i teksten, noe som går på bekostning av lesbarheten. Referanser og bakgrunnslitteratur bør samles i eget kapittel for kunnskapsgrunnlag. Fritt tilgjengelige verktøy (V-RISK-10 og BVC) bør gjøres tilgjengelige for nedlastning i veilederen.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise 
Generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
Fagdirektør

 

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling