Utredning av risiko for vold

17. oktober 2017

Høringsfrist 20.11.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring digitalisert utkast til faglig råd ved utredning av risiko for vold. De nye rådene skal erstatte rundskrivet IS-9/2007 "Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy".

Rådene bygger på et utkast fra en ekstern arbeidsgruppe med ledelse fra Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, hvor professor Stål Bjørkly har ledet arbeidet.

Helsedirektoratet ber om synspunkter på det foreliggende utkastet, da særlig på det faglige innholdet. Direktoratet ber også om innspill på om det digitaliserte formatet for rådene har god lesbarhet og anvendelighet.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling