Anmodning om høringsuttalelse på medlemsforslag A1752/ Velferd om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen

21. mars 2018

Høringsfrist 04.05.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Stortinget har på vegne av delegasjonen til Nordisk råd sendt på høring forslag om økt samarbeid mellom de nordiske helsesystemene. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å kunne intensivere samarbeidet, og på den måten skape bedre behandlingsmuligheter for pasientene på tvers av landegrensene, med tilgang på det siste innen behandlingstilbud.

Forslaget foreslår blant annet følgende måter å øke samarbeidet på:
• Økt utveksling av pasienter på tvers av landegrensene for å gi best mulig behandling.
• Lage spesialistklinikker for behandling av ulike sykdommer, skader og rehabiliteringsbehov.
• Arbeide tettere sammen med bruk av velferdsteknologi.

Forslaget trekker spesielt frem samarbeid om de mest uvanlige sykdommene som en fordel, med muligheter for samling av spesialistkompetansen på noen sykehus og henvise aktuelle pasienter dit. Et eksempel som brukes er behandling av brannskader.

Forslaget trekker også frem hvordan 5G-teknologi kan brukes for å gjøre kommunikasjon mellom helsepersonell lettere på tvers av landegrenser, og dermed nyttiggjøre seg bedre av spesialistkompetansen som er tilgjengelig.

Vi ber om at foreningsleddene vurderer forslaget, og hva slags effekter dette kan ha for det norske helsesystemet, pasientene og Legeforeningens medlemmer. Det er også fint med forslag til konkrete områder det kan være hensiktsmessig med økende samarbeid på mellom de nordiske landene, og hvilke områder man med fordel kan unngå å i inkludere i dette arbeidet.

 

Saksbehandler

Aslak Celius Samfunnspolitisk avdeling