Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus

09. august 2018

Høringsfrist 03.09.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag til nasjonale faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus.

I november 2016 utga Politidirektoratet "Felles retningslinjer for Statens barnehus", i samarbeid med Helsedirektoratet og Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. De faglige rådene for sosialpediatriske undersøkelser bygger på anbefalinger i "Felles retningslinjer" og er en del av flere oppdrag Helse- og omsorgsdepartementer har gitt i oppfølgingen av retningslinjene fra 2016.

De foreslåtte faglige rådene er laget for helsepersonell fra barne- og ungdomsavdelingene, som etter samarbeidsavtalen med det lokale barnehus utfører medisinske (sosialpediatriske) undersøkelser ved barnehuset, i tillegg til klinisk rettsmedisinske undersøkelser. De faglige rådene er ment å styre kvaliteten, harmonisere tilbudet nasjonalt og hindre uønsket variasjon i kvaliteten på undersøkelsene som utføres ved de ulike barnehusene.

Helsedirektoratet ber høringsinstansene om å gi tilbakemeldinger på om det faglige innholdet er tilfredsstillende. Det ønskes også tilbakemeldinger på om anbefalingene er tydelige, har mangler eller om de kan mistolkes.

Anbefalingene knyttes til følgende temaer:
• Gjennomførelsen av undersøkelsene og hvem som bør utføre dem
• Samarbeidsavtaler mellom barnehus og avdelinger
• Kvalitet på medisinsk tilbud
• Innhenting av informasjon om barnet
• Dokumentasjon i journal

Da besvarelser må følge en bestemt mal, ber vi om at foreningsleddenes besvarelser utformes i samsvar med denne. Det er 11 anbefalinger som skal vurderes. Se vedlagt dokument for mal.

Helsedirektoratets høringsnotat med forslag til faglige råd finnes kun i digital utgave. Les mer på Helsedirektoratets nettsider:
https://helsedirektoratet.no/horinger/faglige-rad-for-klinisk-rettsmedisinske-og-medisinske-undersokelser-i-statens-barnehus-horing#høringsinnspill

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling