Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus

09. august 2018

Høringsfrist 03.09.2018

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag til nasjonale faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus.

I november 2016 utga Politidirektoratet "Felles retningslinjer for Statens barnehus", i samarbeid med Helsedirektoratet og Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. De faglige rådene for sosialpediatriske undersøkelser bygger på anbefalinger i "Felles retningslinjer" og er en del av flere oppdrag Helse- og omsorgsdepartementer har gitt i oppfølgingen av retningslinjene fra 2016.

De foreslåtte faglige rådene er laget for helsepersonell fra barne- og ungdomsavdelingene, som etter samarbeidsavtalen med det lokale barnehus utfører medisinske (sosialpediatriske) undersøkelser ved barnehuset, i tillegg til klinisk rettsmedisinske undersøkelser. De faglige rådene er ment å styre kvaliteten, harmonisere tilbudet nasjonalt og hindre uønsket variasjon i kvaliteten på undersøkelsene som utføres ved de ulike barnehusene.

Helsedirektoratet ber høringsinstansene om å gi tilbakemeldinger på om det faglige innholdet er tilfredsstillende. Det ønskes også tilbakemeldinger på om anbefalingene er tydelige, har mangler eller om de kan mistolkes.

Anbefalingene knyttes til følgende temaer:
• Gjennomførelsen av undersøkelsene og hvem som bør utføre dem
• Samarbeidsavtaler mellom barnehus og avdelinger
• Kvalitet på medisinsk tilbud
• Innhenting av informasjon om barnet
• Dokumentasjon i journal

Da besvarelser må følge en bestemt mal, ber vi om at foreningsleddenes besvarelser utformes i samsvar med denne. Det er 11 anbefalinger som skal vurderes. Se vedlagt dokument for mal.

Helsedirektoratets høringsnotat med forslag til faglige råd finnes kun i digital utgave. Les mer på Helsedirektoratets nettsider:
https://helsedirektoratet.no/horinger/faglige-rad-for-klinisk-rettsmedisinske-og-medisinske-undersokelser-i-statens-barnehus-horing#høringsinnspill

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg | Medisinsk fagavdeling