Forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter

28. juni 2018

Høringsfrist 17.09.2018

Fristen er utløpt

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven), forskrifter til samordningsloven og enkelte andre forskrifter.

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning samordnes med alderspensjon fra folketrygden. Samordningen innebærer at tjenestepensjonen blir redusert på grunn av ytelsen fra folketrygden. Som ledd i arbeidet med å etablere nye samordningsregler for årskull som helt eller delvis får alderspensjon fra folketrygden beregnet med ny opptjeningsmodell, har departementet gjennomgått aktuelt regelverk for å avdekke eventuelle ytterligere tilpasningsbehov som følge av de nye samordningsreglene. Notatet som nå sendes på høring er et resultat av dette oppfølgingsarbeidet. Forslagene gjelder nødvendige utfyllende regler, både i form av nye forskrifter og endringer i gjeldende forskrifter (kapittel 3), men også rent språklige og innholdsmessige presiseringer og opprettinger i samordningsloven (kapittel 4) og i gjeldende forskrifter (kapittel 5). Høringsnotatet inneholder også forslag til språklige og innholdsmessige presiseringer i samordningsloven og i enkelte andre forskrifter.

Høringsnotatet gjennomgår reglene for de ulike årskullene som berøres, og effektene av endringene som foreslås.

Saksbehandler

Fredrik Lorck | Avdeling for jus og arbeidsliv