Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

14. mai 2018

Høringsfrist 30.05.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell, med ønske om å forlenge overgangsordningen som ble vedtatt i forbindelse med omleggingen av turnustjenesten for leger.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forlenge overgangsordningen som gir noen medisinske kandidater mulighet til å få en lisens som lege i Norge for å kunne gjennomføre første del av den norske spesialistutdanningen. Overgangsordningen er fra 2012, og gjelder for medisinske kandidater som har bestått eksamen i et annet EØS-land, men som mangler praktisk tjeneste for å bli godkjent som lege i utdanningslandet, og derfor ikke har rett til autorisasjon i Norge. Den aktuelle overgangsordningen ble innført som en særskilt tidsavgrenset ordning da turnustjenesten for leger ble endret i 2012.


Det var i 2012 mange studenter i de aktuelle landene som ikke hadde fullført eller startet på praksisperioden, og som ønsket å gjennomføre norsk turnustjeneste i stedet for praksisperiode, men få norsk autorisasjon som lege på bakgrunn av fullført eksamen fra annet EØS-land og gjennomført turnustjeneste i Norge. Endringene fra 2012 i reglene om turnus, førte til at det ikke lenger ville være mulig for disse studentene å gjennomføre turnustjenesten på samme vilkår som tidligere, uten at de ble særskilt ivaretatt. Årsaken var at det ble nødvendig med autorisasjon som lege for å kunne gjennomføre turnustjenesten.

 

Departementet vurderte i 2012 at noen studenter hadde en berettiget forventning om å kunne gjennomføre norsk turnustjeneste som en del av grunnutdanningen, i stedet for praktisk tjeneste i utdanningslandet. Autorisasjonstidspunktet for norskutdannede leger ble da flyttet til etter fullført cand.med.-grad, og studenter som enten allerede hadde startet eller som var i ferd med å starte på studiene, fikk derfor en mulighet til å ta turnus på lisens (turnuslisens).

 

Denne særskilte ordningen tok først og fremst sikte på studenter i land der språket var en hindring for å gjennomføre den praktiske tjenesten i utdanningslandet. Departementet ønsket imidlertid ikke å forskjellsbehandle mellom kandidater fra ulike utdanningsland, blant annet fordi en slik forskjellsbehandling ville være i strid med EØS-avtalen. Ordningen ble derfor gjort gjeldende for alle kandidater utdannet i EØS-land der det kreves praktisk tjeneste etter bestått eksamen for å få rett til autorisasjon på grunnlag av gjennomført grunnutdanning.

Ordningen skal etter forslaget forlenges, men skal fortsatt kun omfatte dem som den omfattet da den først ble vedtatt, det vil si de som hadde startet studiene eller fått tilbud om studieplass i 2012. Departementet viser til at søkere som påbegynte utdanningen etter at turnusordningen ble lagt om og overgangsordningen var fastsatt, ikke kan sies å ha noen berettiget forventning om å bli ivaretatt av ordningen. Ordningen kom på plass etter dialog med blant annet ANSA og Legeforeningen, og Helsedirektoratet skriver at de da informerte om at de nye reglene bare skulle gjelde for studenter som da hadde påbegynt studiene. Departementet skriver videre at alle som påbegynner studier i utlandet har et eget ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler. Det blir ikke satt noen ny sluttdato for ordningen, og den vil i praksis vare til alle registrerte studenter fra 2012 har fullført sin grad.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv