Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger

06. desember 2018

Høringsfrist 18.01.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Riksarkivaren har sendt på høring forslag til endring av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Høringen gjelder forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester.

På grunn av bevaringspåbudet blir store mengder pasient- og journalopplysninger liggende i kommunene og fylkeskommunene, i påvente av avklaring om de skal langtidsbevares eller kasseres. Arkivene består av papirbaserte morsjournaler (avdøde personer) og andre avsluttede journaler, som ligger uordnet eller delvis ordnet ute på tjenestestedene eller i bortsettingsarkiv/fjernarkiv. Det finnes også et stort antall elektroniske fagsystemer, aktive og avsluttede, i sektoren. Materialet inneholder til dels svært sensitive opplysninger som krever nødvendige vedlikeholds- og sikringstiltak for å hindre bl.a. tap av informasjon og uautorisert innsyn.

Den opprinnelige hensikten med bestemmelsene var å ivareta pasientenes rettigheter, gjennom å hindre at dokumentasjon på individuell søknads- og vedtaksbehandling ble kassert for tidlig. Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å oppbevare pasient- og journalopplysninger så lenge det er nødvendig av rettighetshensyn, er i imidlertid tydeliggjort i dagens helselovgivning. Riksarkivaren ser derfor ingen hensikt i å videreføre bevaringsbestemmelsene slik de har vært.

Sekretariatet ønsker å gjøre foreningsleddene oppmerksomme på at en av årsakene til at det er viktig å lagre denne typen informasjon er muligheten til å forske på materialet.

Sekretariatet vil også bemerke at Riksarkivaren særlig ønsker innspill på spørsmålene på side 6-7 i høringsnotatet. Spørsmålene omhandler temaer som:
• Alternative konsepter.
• Konsekvenser av forslaget.
• Avgrensninger.
• Om forskningsmulighetene blir ivaretatt.
• Mangler i kartleggingen.
• Finansiering av behandling av innsynsforespørsler/tilgjengeliggjøring.
• Sikringstiltak.

Les mer i vedlagte dokumenter fra Riksarkivaren og på deres hjemmesider:
https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/horinger/riksarkivarens-horinger/nye-bevaringsbestemmelser-for-pasientopplysninger

 

Saksbehandler

Stine Katrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv