Forslag til endringer i sprøyteromsordningen

29. mai 2018

Høringsfrist 08.08.2018

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i sprøyteromsforskriften. Endringsforslaget er en oppfølging av regjeringens ønske fra Jeløya-plattformen om å styrke innsatsen mot overdosedødsfall, ved at brukerrom åpnes for å injisere flere stoffer som gir rom for risiko for overdosedødsfall. Hittil har lovverket begrenset benyttelsen av lokalene til kun å gjelde heroin.

Ifølge evalueringen fra SIRUS er erfaringene med sprøyteromsordningen i Oslo at bestemmelsen om straffrihet har fungert godt. SIRUS mener sprøyterommet har bidratt til økt verdighet for brukerne og økt mulighet for helse- og sosialfaglig oppfølging og trolig også til bedre  prøytehygiene. Evalueringen viser at det i sprøyterommet arbeides målrettet for å forebygge overdoser og overdosedødsfall. Det har likevel ikke vært mulig å si om sprøyterommet har hatt innvirkning på omfanget av overdoser og overdosedødsfall generelt sett. Dette fordi omfanget av injeksjoner som settes i sprøyterommet i Oslo bare utgjør en liten brøkdel av antall injeksjoner som settes i Oslo.

Målgruppen for sprøyteromsordningen er i dag brukere over 18 år med langvarig heroinavhengighet og en helseskadelig injeksjonspraksis. Departementets forslag innebærer en utvidelse av målgruppen til å omfatte alle med langvarig avhengighet, ikke bare heroinavhengighet.

Siden det åpnes for å prøve ut andre inntaksmåter enn injisering i ordningen, foreslår departementet også å endre begrepesbruken i loven og forskriften fra "sprøyterom" og "sprøyteromsordningen" til "brukerrom" og "brukerromsordningen".

Videre foreslår departementet at personalet i sprøyterommet skal kunne gi opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk. Det skal også være mulig for brukerne å forsøke andre mer skånsomme inntaksmåter i sprøyterommet.

Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og  beredskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform. Ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Utvalget skal blant annet se på hvilke endringer som er nødvendig i gjeldende lover. Dette kan også innebære endringer i brukerromsordningen.
Utvalget skal avgi sin utredning til de to departementene innen 31. desember 2019.

Vi ber om at foreningsleddene kommenterer forslagene fra både faglig (hvilke pasienter, hvilke stoffer, hvilke administrasjonsmåter) og medisinsk etisk hold (skal helsepersonell gi "opplæring" i bruk av rusmidler). 

Saksbehandler

Cecilie Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv