Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.

19. desember 2018

Høringsfrist 14.03.2019

Fristen er utløpt

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i straffeloven.

Forslagene følger opp handlingsplaner fra regjeringen, anmodningsvedtak fra Stortinget og innspill fra andre aktører.

Det foreslås endringer i reglene om avvergingsplikt, blant annet at den skal gjelde flere lovbrudd enn i dag. Videre foreslås det kriminalisering av utenomrettslige tvangsekteskap.

Høringen er omfattende, og vi trekker derfor frem de elementene vi tror vil være mest relevant for høringsinstansene. Helsepersonells plikter er et sentralt tema, bl.a. relatert til prevensjonsveiledning for barn og unge, mistanke om seksuell omgang for barn og unge, og mistanke om tvangsekteskap. Et annet tema er vern av helsepersonell, da man i økende grad opplever trusler og trakassering mot ansatte i helsetjenestene.

Særlig relevante kapitler er:

  • Kap. 2.1.5 – Prevensjonsveiledning overfor barn under 14 år
  • Kap. 2.2.1 – Den alminnelige avvergingsplikten
  • Kap. 2.2.2 – Plikt til å avverge kjønnslemlestelse
  • Kap 2.2.3 og 2.3.3 – Avvergingsplikten ved prevensjonsveiledning av unge
  • Kap 2.3.2.4 – Tvangsekteskap
  • Kap. 5.1.14 – Trakassering av offentlige tjenestemenn på grunna av deres tjenesteutøvelse
  • Kap. 5.2.3 og 5.3.3 – Vern av helsepersonell og brann- og redningspersonell

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv