Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

20. april 2018

Høringsfrist 01.06.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevern-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder åtte retningslinjer, én for hver utdanning.

Arbeidet med å utvikle nye retningslinjer er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem med hjemmel i universitets- og høyskoleloven. Det nye styringssystemet har som mål at brukerne, helse- og velferdstjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Det er nedsatt en programgruppe for hver utdanning, som nå fremmer forslag til og senere revidere retningslinjene, helse- og velferdstjeneste, studentene og eventuelt forskningsmiljøer. Programgruppene har vært i dialog med relevante brukergrupper om retningslinjene.

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å særlig vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammen av en bachelorutdanning. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene. Høringsinstansene står naturligvis fritt til å kommentere også andre sider ved de foreslåtte retningslinjene.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling