Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

20. april 2018

Høringsfrist 01.06.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevern-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder åtte retningslinjer, én for hver utdanning.

Arbeidet med å utvikle nye retningslinjer er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem med hjemmel i universitets- og høyskoleloven. Det nye styringssystemet har som mål at brukerne, helse- og velferdstjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Det er nedsatt en programgruppe for hver utdanning, som nå fremmer forslag til og senere revidere retningslinjene, helse- og velferdstjeneste, studentene og eventuelt forskningsmiljøer. Programgruppene har vært i dialog med relevante brukergrupper om retningslinjene.

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å særlig vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammen av en bachelorutdanning. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene. Høringsinstansene står naturligvis fritt til å kommentere også andre sider ved de foreslåtte retningslinjene.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling