Forslag til ny forskrift om pasientjournal

02. mai 2018

Høringsfrist 18.06.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften). Forskriften skal erstatte dagens forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal og forskrift 17. desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. Bestemmelsene om tilgang til helseopplysninger internt i en virksomhet og mellom virksomheter er harmonisert.

Grunntanken bak endringsforslaget er den samme som i målbildet som er beskrevet i Meld. St. 9 (2012-2013) "Én innbygger - én journal". Helsepersonell skal ha rask og effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger, samtidig som personvernet ivaretas. Dette gjelder gjennom hele behandlingsforløpet uavhengig av hvor i landet pasienten blir syk eller får behandling. For å sikre best mulig helsehjelp til hver enkelt er det avgjørende at relevante og nødvendige helseopplysninger er korrekt nedtegnet i pasientens journal. Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal.          

Forskriftutkastet har regler om:

 • Formål og virkeområde
 • Journalens innhold
 • Pasienthensyn
 • Dataansvar
 • Krav om system for autorisasjon og autentisering
 • Opphør av virksomhet
 • Retting og sletting av opplysninger
 • Tilintetgjøring ved digitalisering av fysiske dokumenter
 • Virksomhetens dokumentasjonsplikt og kontroll ved tilgjengeliggjøring av helseopplysninger

Forskriftsforslaget regulerer innholdet i og behandling av opplysninger i journalen og ikke teknologiske egenskaper og forutsetninger som må være til stede for å nå forskriftens mål og krav. Forskriften fastsetter for eksempel ikke særskilte krav til teknisk standardisering og strukturering av informasjon, krav til arkitektur for felles grensesnitt for ulike systemer eller krav til felles kodeverk for informasjonsklasser. Departementet vil komme tilbake til dette i tilknytning til arbeidet med å vurdere virkemidler for styring og samordning på e-helseområdet.

Virksomhetenes plikter etter forskriften er for øvrig en presisering av dagens plikter og innebærer ingen vesentlige utvidelser av ansvar. Det samme gjelder helsepersonells oppgaver og ansvar. Departementet legger til grunn at vedtagelse av den nye forskriften ikke vil medføre vesentlige administrative eller økonomiske kostnader.

Departementet foreslår blant annet følgende endringsforslag:

 • I samsvar med EUs personvernforordning forslås endringer som begrenser adgangen til å ta betalt for utskrift eller kopi av pasientjournalen. I dag kan det kreves inntil kr. 85 for utskrift eller kopi av pasientjournal. I samsvar med personvernforordningen begrenses nå denne retten til å ta betaling. Departementet legger til grunn at dette vil innebære noe, men ikke vesentlig, inntektstap for de virksomheter som i dag krever vederlag for innsyn.
 • Departementet har ved utarbeidelse av forskriften særskilt vurdert hvordan kravet til journalens innhold best bør presiseres, og har utarbeidet et alternativt forslag til forskriftstekst. Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av spørsmålet, se punkt 3.6.4.
 • I motsetning til dagens pasientjournalforskrift, foreslås det at den nye forskriften også skal gjelde for personell i apotek.

Det bes i tillegg om at høringsinstansene ser på hvordan de foreslåtte endringer vil understøtte informasjonssikkerhet, herunder de tre hovedelementene integritet, tilgjengelighet og personvern, både i nåværende og fremtidige digitale pasientjournalløsninger.

Saksbehandler

Helga Bysting Jus og arbeidsliv