Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

04. september 2018

Høringsfrist 23.10.2018

Fristen er utløpt

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om å innføre en bestemmelse som gir adgang til å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner på nærmere angitte vilkår.

Erfaringer har vist at de ideelle aktørene har problemer med å nå opp i tradisjonelle anbudskonkurranser. Vanskelighetene beskrives å være knyttet til de ideelle leverandørenes historiske pensjonskostnader. Det skrives videre at det også har sammenheng med at det er vanskelig for en bestiller å konkretisere de ideelles kvalitative fordeler.

Regjeringen har et ønske om å legge til rette for at ideelle aktører kan tilby helse- og sosialtjenester, og at konkurranser om anskaffelser av slike tjenester kan reserveres for disse aktørene. Ønsket er knyttet til anerkjennelsen av de ideelle organisasjonenes kvaliteter og karakter og ønsket om å bevare disse. Departementet skriver at de ideelle aktørene har en merverdi i samfunnet, og gir samfunnsfordeler utover leveransen av de aktuelle helse- og sosialtjenestene. Videre beskrives det at ideelle organisasjoner og virksomheter er opptatt av brukernes medvirkning på individ- og systemnivå, og at de har hatt en tradisjon for å skape nye tjenestetilbud. Ideelle organisasjoner sies videre å ha en kultur for samarbeid med andre aktører og bruk av frivillige.

Reglene i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I og del IV vil fortsatt gjelde for konkurransene, inkludert kravet om kunngjøring. Det vil kun være tillatt å reservere anskaffelsene der konkrete vilkår er oppfylt. Det foreslås også mindre endringer i bestemmelsen om protokoll i anskaffelsesforskriften og dokumentasjonsplikt i forsyningsforskriften. Disse endringene er relatert til behovet for begrunnelse.

Nærings- og fiskeridepartementet ber særlig om innspill på den foreslåtte definisjonen av ideelle organisasjoner. Definisjonen lyder slik:
"Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke har profitt som formål, men som arbeider for å forfølge et sosialt formål eller for samfunnets beste. De ideelle aktørene skiller seg fra private kommersielle aktører ved at eventuell profitt skal reinvesteres i velferdstjenester eller i andre sosiale formål."

Les mer om høringen i vedlagte dokumenter og på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-ny-forskriftsbestemmelse-om-adgangen-til-a-reservere-anskaffelser-av-helse--og-sosialtjenester-for-ideelle-organisasjoner/id2609347/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.08.2018&utm_content=N%C3%A6ringsliv%20og%20Nye%20h%C3%B8yringar&factbox=horingsbrev

Saksbehandler

Kristin Krogvold | Avdeling for jus og arbeidsliv