Høring om regionale utviklingsplaner 2035

09. juli 2018

Høringsfrist 20.09.2018

Fristen er utløpt

De regionale helseforetakene (RHF) sender ut sine utviklingsplaner på høring. Disse planene skal sette retning for spesialisthelsetjenesten den neste 4-årsperioden, og med en ytterligere tidshorisont frem mot 2035.

Prosessen med de regionale utviklingsplanene er nå i en viktig fase. De fleste helseforetakene (HF-ene) ble i løpet av våren 2018 ferdig med utarbeidelsen av sine utviklingsplaner. Nå er disse sammenfattet på RHF-nivå. RHF-ene sender med dette ut sine utviklingsplaner på høring. Disse utviklingsplanene vil igjen ligge til grunn for Helse- og omsorgsdepartements arbeid med ny Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal ferdigstilles høsten 2019. Denne høringsrunden om utviklingsplanene til RHF-ene vil altså legge et viktig grunnlag for Legeforeningens arbeid det neste året.

De regionale utviklingsplanene skal gi et samlet bilde utviklingstrekk og utfordringer helsetjenesten står overfor. Pasientens helsetjeneste skal stå i fokus. Utviklingsplanene skal peke på fremtidens behov og konkretisere strategier for hvordan disse målene kan nås. Sentrale tema er helsepersonell med riktig kompetanse, og samarbeid med kommunene. Bruk av teknologi og nye digitale løsninger vil videre stå sentralt for å sikre tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

RHF-enes utviklingsplaner er store og komplekse dokumenter, som det er både kompetanse- og tidkrevende å sette seg inn i. Legeforeningen ønsker å være en konstruktiv dialogpartner i disse planprosessene og er opptatt av å sette ord på legenes erfaringer og å gi legene en stemme i utviklingsplanene.

Legeforeningen ber foreningsleddene svare på følgende spørsmål i forbindelse med RHF-enes utviklingsplaner:

  • Hvordan berører utviklingsplanene medlemmene i din forening?
  • Skriv en side om hvordan du opplever betingelsene for egen fagutøvelse i dag, og hvordan du ser på fremtiden.
  • Skriv en side om din typiske arbeidshverdag, for eksempel hva du opplevde i går.
  • Skriv en side om en positivt og en negativ erfaring om samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten du har opplevd.

Skulle styret i et foreningsledd finne det ønskelig, kan flere tekster sendes inn til hvert spørsmål, men må altså limes sammen til ett dokument i endelig innsending. Den tekniske løsningen på Legeforeningens nettsider tillater kun 1 dokument fra hvert foreningsledd.

Foreningsleddene kan selv bestemme hvilket RHF sin utviklingsplan de svarer spesifikt på. Husk å merke de kvalitative beskrivelsene slik at det framgår hvilken region de hører inn under. Legeforeningen vil gi tre høringssvar tilpasset respektive Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst. Helse Vest legger dessverre ikke sin utviklingsplan ut på høring, men foreningsleddene kan gjerne sende inn fag-, arbeidshverdags-, og samhandlingserfaringer herfra også.

Høringssvarene gir kvalitative beskrivelser av faglige, arbeidshverdagslige og samhandlingsrelaterte tema. Kildegrunnlaget som her arbeides fram vil også være viktig for Legeforeningen etter at arbeidet med RHF-enes utviklingsplaner er ferdig.

Spørsmål kan rettes til høringsansvarlig Sverre Lerum.

Les mer om forslaget i vedlagte dokumenter og på RHF-enes nettsider.

Saksbehandler

Sverre Lerum | Samfunnspolitisk avdeling