Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet

28. juni 2018

Høringsfrist 30.07.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Akademikerne har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt en invitasjon om å foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet. Nye medlemmer skal oppnevnes fra 1. januar 2019 for inntil en fireårsperiode. Nåværende/tidligere medlemmer som allerede har vært medlem av rådet mer enn en periode kan ikke oppnevnes. Akademikerne ber om Legeforeningens innspill på kandidater til rådet, med begrunnelse (inntil 1 side), slik at Akademikerne kan fremme et samlet forslag med kandidater.

Bioteknologirådet oppnevnes av Kongen, jf. bioteknologiloven § 7–3 og genteknologiloven §26. Lenke til nemndas mandat er http://www.bion.no/om-oss/mandat/

Bioteknologirådet er et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som vurderer og drøfter prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål som gjelder bruk av genteknologi og bioteknologi på mennesker, planter, dyr og mikroorganismer.

Spørsmål omkring assistert befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi, genredigering, gentester og genmodifiserte planter og dyr er tema Bioteknologirådet har diskutert i det siste.


Fra 1. januar 2019 skal det oppnevnes et nytt Bioteknologiråd. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker nå forslag til personer som egner seg til å sitte i Bioteknologirådet. Oppnevningen vil gjelde for perioden fra 1. januar 2019 til den dato departementet bestemmer, maksimalt 4 år. Nåværende/tidligere medlemmer kan i utgangspunktet ikke gjenoppnevnes dersom de har vært medlemmer mer enn en periode.

Rådet (daværende nemda) ble første gang oppnevnt i 1991, og besto da dels av personlig
oppnevnte (13) medlemmer, og dels av organisasjonsrepresentanter (8). Fra 2012 har rådet bestått av 15 medlemmer, med fem faste varamedlemmer. Alle representantene er personoppnevnte. I tråd med Bioteknologirådets mandat skal sammensetningen i rådet reflektere bredde med hensyn til både faglighet og forståelse for prosesser i samfunnet og forvaltningen. Aktuelle kompetanseområder er etikk, filosofi, politikk, jus, forvaltning, kulturforståelse, medisin, (human- og veterinærmedisin), gen- og bioteknologi, miljø og økologi. Sammensetningen skal representere akademia, offentlig og privat sektor og brukere/befolkningen. Det tas også hensyn til alder, kjønnsbalanse og geografisk tilhørighet.

Departementet og Akademikerne ber om forslag til personer, med en kort redegjørelse (maks 1 side) med begrunnelse for forslagene. Vi ønsker forslag til både leder av rådet og medlemmer.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling