Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte

28. juni 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for arbeid i laboratorier som utfører medisinsk genetiske undersøkelser av fødte. Veilederen er ment å bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som utfører slike undersøkelser.

Veilederen er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner med spesialistkompetanse innen medisinsk genetikk, genetisk veiledning, molekylærbiologi og etikk. Arbeidsgruppen har gitt råd om hvilke problemstillinger som er relevante. Gruppen har også beskrevet gjeldende praksis ved medisinsk genetiske laboratorier i de ulike helseregionene. Helsedirektoratet retter en stor takk til alle fagpersonene som har bidratt i arbeidsgruppen.

Veilederen bygger på lovfestet regelverk, internasjonale retningslinjer samt arbeidsgruppens tilrådninger. Når det står «skal» eller «må» i teksten er anbefalingen lov- eller forskriftsfestet. Når «bør» eller «kan» benyttes er anbefalingen begrunnet i internasjonale retningslinjer og/eller annen relevant dokumentasjon.

Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemelding på anbefaling 3 i kapittel 3 «Rapportering».

Sekretariatet ber foreningsleddene vurdere om veilederen i tilstrekkelig grad belyser viktige problemstillinger ved feltet, eller om det er noe som bør legges til eller spesifiseres ytterligere.

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling