Multidose - Nasjonale faglige råd

09. mai 2018

Høringsfrist 30.05.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide nasjonale kriterier/faglige råd for rutiner og oppgavefordeling ved multidose. Det vises i denne sammenheng til Helsedirektoratets utredning og rapporten Multidose- Status og veien videre (IS-2422).

Multidose – nasjonale faglige råd er utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for e-helse, og innspill er innhentet fra relevante aktører. Nasjonale faglige råd for aktører i multidoseordningen er utarbeidet for at pasienter som er en del av multidoseordningen i kommunal helse- og omsorgstjeneste skal sikres riktig legemiddelbruk og omfatter ikke rutiner for multidose til privatpersoner.

Direktoratet skriver at:

  • Multidose krever tett samhandling og avklarte ansvarsforhold mellom aktørene som inngår i ordningen.
  • Multidose ble innført i legemiddelhåndteringsprosessen som et hjelpemiddel for å sikre at riktig legemiddel gis til riktig pasient, redusere kassasjon av legemidler, samt effektivisere tidsbruk til sykepleiere.
  • Innkjøp av multidose er i de fleste kommuner regulert i innkjøpsavtaler mellom den enkelte kommune og multidoseapotek. Ikke alle kommuner har inngått en slik innkjøpsavtale. Kommunene har ulike rutiner for hvordan de håndterer multidose.
  • De nasjonale faglige rådene, erstatter ikke virksomhetsleders ansvar når det gjelder krav til skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering og bør innarbeides i virksomhetens prosedyrer for legemiddelhåndtering.

Les mer detaljert informasjon i vedlagt høringsbrev og høringsnotat fra Helsedirektoratet.

Det bes om at foreningsleddene spesielt vurderer om den foreslåtte rollefordelingen oppleves å være klar, og om ansvarsforholdet mellom de involverte er tydelig avklart.

Saksbehandler

Anne Ringnes Fagmedisinsk avdeling