Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen

28. juni 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). HOD har, som ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for CBRNE beredskap 2016-2020,utarbeidet utkast til en Nasjonal beredskapsplan.

I strategien fremgår det at HOD, med utgangspunkt i erfaringer fra hendelser og øvelser, skal videreutvikle beredskapen mot biologiske hendelser og fastsette Nasjonal beredskapsplan mot alvorlig smittsomme sykdommer, og etablere en tverrsektoriell samarbeidsarena for forebygging, beredskap og håndtering av biologiske hendelser på direktoratsnivå.

Alvorlige smittsomme sykdommer er infeksjonssykdommer som kan medføre høy dødelighet eller sykelighet i befolkningen som krever særlig omfattende tiltak. Infeksjonssykdommer utgjør en betydelig trussel mot den globale folkehelsen. Befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer, et globalt matmarked og økt reiseaktivitet er noen forhold som bidrar til at utbrudd oppstår hyppigere enn tidligere og raskt kan spres over store avstander.

De senere årene har flere internasjonale utbrudd av sykdommer krevd stor beredskapsinnsats i Norge. I tillegg har norsk helsetjeneste måttet håndtere flere innenlandske alvorlige utbrudd av sykdom som er sjeldne i vårt land. Erfaringer fra disse utbruddene tilsier at det er nødvendig å opprettholde og forbedre vår beredskap mot utbrudd av smittsomme sykdommer. Det er i tillegg utarbeidet egne nasjonale planer og veiledere for enkelt sykdommer.

Formålet med planen er å hindre sykdom og død og å legge til rette for å kunne opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner i alle sektorer. Planen er basert på gjeldende lovverk og er underordnet Nasjonal helseberedskapsplan, som er et nasjonalt rammeverk for alle typer helsekriser.

Det er lagt opp til at Kriseutvalg for biologiske hendelser skal koordinere innsatsen, med utgangspunkt i de fullmakter som er gitt til de deltakende virksomhetene etter gjeldende regelverk, blant annet smittevernloven, helseberedskapsloven og politiloven. Det er ikke foreslått særskilte fullmakter til selve Kriseutvalget utover dette.

Dersom det inntreffer en hendelse hvor det er behov for å anvende Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer før den er formelt godkjent, vil departementet fastsette høringsutgaven av planen for midlertidig bruk.

Les mer om forslaget i vedlagte dokumenter og på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nasjonal-beredskapsplan-mot-utbrudd-av-alvorlige-smittsomme-sykdommer-og-mandat-for-og-sammensetning-av-kriseutvalg-for-beredskap-mot-biologiske-hendelser-med-radgivere-samt-mandat-for/id2604035/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.06.2018&utm_content=Høyringar

Saksbehandler

Eirik Arnesen Medisinsk fagavdeling