Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv

09. oktober 2018

Høringsfrist 05.12.2018

Fristen er utløpt

Regjeringen har sendt på høring forslag om å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Regjeringen skriver at de ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen, både når det gjelder innhold og omfang.

Det foreslås at ombudene i fylkene skal bytte navn til Eldre-, pasient- og brukerombud. Det nasjonale ombudet skal i tillegg være ombud for et fylke og lokaliseres sammen med ombudet i dette fylket.

Det foreslås videre å lovfeste at det nasjonale ombudet skal lede ombudskollegiet, bidra til utvikling av felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til gode fellesløsninger, bidra til felles forståelse av prinsipielle saker og følge med på hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være avgrenset til helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune. Dette gjelder også for eldre pasienter og brukere.
Det foreslås også å utvide ombudenes ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten. Dette inkluderer både tannhelsetjenester utført av fylkeskommunens egne ansatte og av private tannleger og tannpleiere etter avtale med
fylkeskommunen.

I tillegg skriver departementet at Helsedirektoratet arbeider med å etablere en pilot på en landsdekkende enhet med spesialkompetanse på samiske pasienter og brukerombudstjenester.

Departementet tar sikte på at ordningen med nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud skal tre i funksjon i løpet av annet halvår i 2019.

Forslaget har allerede skapt reaksjoner i mediene, hvor enkelte mener dette er et godt tiltak for å sikre god nok oppfølging av de eldres rettigheter, mens andre frykter at et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---etablering-av-nasjonalt-eldre--pasient--og-brukerombud-mv/id2612703/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2002.10.2018&utm_content=Helse%20og%20omsorg%20og%20Nye%20h%C3%B8yringar

 

Saksbehandler

Stine Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv