Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for nevroendokrine svulster

18. april 2018

Høringsfrist 11.05.2018

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nevroendokrine svulster på høring. Dette er et nytt handlingsprogram, og er ikke tidligere publisert

Medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned betydelig arbeid i å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Helsedirektoratet fikk i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppens anbefalinger, til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling som en del av Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009). De nasjonale handlingsprogrammene skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av godt kvalitet og likeverdig over hele landet.

Målgruppen for retningslinjene er leger og legespesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi, patologi og fastleger. Retningslinjene kan også være av interesse for andre faggrupper som er involvert i pasientbehandling og pårørendearbeid.

Direktoratet skriver at retningslinjene skal være et uttrykk for det som ansees som god praksis på utgivelsestidspunktet, og er ment som et hjelpemiddel ved avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet. Det er ikke rettslig bindende, men bør langt på vei være styrende for de valg som tas. Ved å følge oppdaterte retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Hvis en ikke følger retningslinjene bør årsaken til dette dokumenteres, og det forventes at man kan forsvare sine valg. Retningslinjenes innehold skal vurderes årlig, og oppdateres når det er nødvendig.

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling