Prioritering på klinisk nivå

25. september 2018

Høringsfrist 12.10.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet inviterer til ekstern høring og ber om innspill på utkast til sluttrapport for prosjektet "Prioritering på klinisk nivå". Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som et ledd i oppfølging av prioriteringsmeldingen.

I dette prosjektet har Helsedirektoratet søkt å få innsikt i klinikeres erfaringer med prioritering, ved å gjennomføre strukturerte gruppesamtaler. Innspillene er vurdert og lagt til grunn for forslag som kan støtte deres systematiske arbeid med prioritering. Rapporten er laget i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Klinikere og ledere på ulike nivåer har bidratt i ulike prosjektgrupper, og i gruppesamtalene ute i sykehusene. I tillegg har representanter fra allmennmedisin og pasient- og bruker-organisasjoner vært involvert.

Prioriteringer i helsetjenesten er et stort tema, og de sier de har måttet ta en rekke avgrensinger i dette prosjektet. Beslutninger på RHF eller HF nivå har ikke vært diskutert i prosjektet. Prosjektet har omfattet vurderinger i spesialisthelsetjenesten etter at pasientens rettighetsstatus er avklart. Prosjektet har ikke hatt dialog med private avtalespesialister.

Helsedirektoratets inntrykk er at det generelt mangler systematikk i hvordan prioriteringsutfordringer blir håndtert. En tydelig tilbakemelding fra rapporten er at de mener det mangler en overordet diskusjon om hva sykehusene ikke skal gjøre. De fleste styringssignaler handler om grupper som skal prioriteres opp, nye tilbud som skal inn osv.

Helsedirektoratet mener at det bør arbeides bredt og langsiktig med et rammeverk for drøfting av prioriteringskriteriene i klinikken. Rapporten foreslår at et rammeverk bør dekke områdene opplæring, ledelse, myndighetsstyring og informasjonsvirksomhet.

Videre sier direktoratet at man ved å gjøre kriteriene bedre kjent og tatt i bruk vil klinikere få et felles språk og modell for prioriteringsbeslutninger. Dette kan bidra til å støtte klinikerne og deres ledere i vanskelige beslutninger, og å stå trygt i å si "nei" når det er nødvendig.

Les mer fra rapporten i vedlagte høringsdokumenter.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling