Rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

08. februar 2018

Høringsfrist 27.03.2018

Fristen er utløpt

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.

Arbeidsgruppen har blitt bedt om å identifisere mulige konkurransemessige for¬deler og ulemper offentlige aktører har i forhold til private aktører, og drøfte de konkurransemessige virkningene av disse. Det er gjennomført en kartlegging av kommune, fylkeskommune, statlige aktører og helseforetak.

Arbeidsgruppen er bedt om å presentere forslag under to forutsetninger. Under den første forut-setningen skal det være krav om at den offentlige virksomheten som er EØS-rettslig økonomisk aktivitet, skilles ut som et selvstendig rettssubjekt (utskillingsplikt), og under den andre forutsetnin¬gen er det ingen utskillingsplikt. Samtidig skal gruppen vurdere tiltak som er nødvendige for å til¬passe seg EØS-regelverket og tiltak som kan være ønskelige av hensyn til like konkurransevilkår, effektiv ressursbruk eller andre relevante hensyn.

Sekretariatet ber om at foreningsleddenes særlig vurderer de foreslåtte tiltakene, og mulige konsekvenser av disse. Temaet behandles omfattende i kapittel 10 av rapporten.

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv