Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

02. mai 2018

Høringsfrist 31.05.2018

Fristen er utløpt

Helse Sør-Øst har sendt på høring rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdyri. Dette er en høring om en økende gruppe personer som ønsker medisinsk behandling for å skifte/moderere sitt fysiske kjønnsuttrykk. Rapporten er utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe, som har utredet behandlingstilbudet som eksisterer i dag.

Utvalget har jobbet siden september 2017, men det foreligger også en flerårig forhistorie med utredninger, ekspertgrupper og et påbegynt arbeid med en faglig retningslinje. Gruppens klare anbefaling er at behandlingstilbudet til personer som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og egen kropp må styrkes. Rapporten sendes på bred høring for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag før utforming av nasjonale retningslinjer.

Utvalget anbefaler at flere personer skal kunne få behandling for kjønnsdysfori, og at tilbudet for endokrinologisk og kirurgisk behandling bør desentraliseres. I dag skjer dette i hovedsak ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) på Rikshospitalet). Imidlertid er utvalget delt i hvilken gruppe personer som skal tilbys slik behandling, om rollen til NBTS og hvilket behov det er for mer kunnskap og forskning. Dermed fremstår forslagene til utvalget sprikende, noe også de to medfølgende særuttalelsene fra brukerorganisasjoner med ulike syn på området klart viser.

Det bes om at medlemmer og foreningsledd vurderer hvilket helsetilbud vi kan og bør anbefale for disse gruppene. Det bør også vurderes tilgjengelig kunnskap, herunder diagnostiske kriterier, forståelsesmodeller og behandlingsmetoder.

Det er i tillegg viktig å utforske hvordan man kan sørge for gode rutiner for utredning, og hvordan mulige effekter skal veies mot farer for bivirkninger/komplikasjoner ved de ulike typene behandling man kan tilby. Dette siste gjelder særlig i forbindelse med hormonbehandling og kirurgi.

Et vesentlig punkt vil også være grenseoppgangen mot psykiske lidelser, der man inntil nå har vært svært restriktiv mot å gi kjønnskorrigerende behandling til personer med alvorlig psykisk lidelse. Selve diagnosen "kjønnsidentitetsforstyrrelse" har ligget i psykiatri-kapitlet i ICD-10, men det er ventet at den nye diagnosen "kjønnsdysfori" nå skal tas inn i et eget kapittel om seksuell helse.

Helse Sør-Øst ønsker også innspill og vurderinger knyttet til ansvarsfordeling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg | Medisinsk fagavdeling