Sunnaas sykehus HF - Utviklingsplan 2035

14. februar 2018

Høringsfrist 26.02.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sunnaas sykehus HF sender på høring forslag til utviklingsplan 2035. Endelig plan skal styrebehandles i slutten av april 2018.

Nasjonal helse- og sykehusplan stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

Sunnaas sykehus HF Utviklingsplan 2035 er utarbeidet med utgangspunkt i den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet. Utviklingsplanen er basert på foretakets Strategi 2030, og konsentreres om videreutvikling av dagens Sunnaas sykehus HF for å møte rehabiliteringsfeltets utfordringsbilde. Planen beskriver tiltak for å øke tilgjengelighet til rehabiliteringstjenester i befolkningen.

Sunnaas sykehus ønsker høringsuttalelser som beskriver behovet for rehabiliteringstjenester nasjonalt og i regionen, og forventninger til sykehuset i årene frem mot 2035. Sunnaas er viktig nasjonalt, og i denne utviklingsplanen ser de ut til å ønske å ta et større ansvar, bl.a. ved å utvikle et intervensjonssenter.

Vi ber foreningsleddene spesielt komme med innspill på følgende elementer:
• Ivaretar utviklingsplanen de faglige kriterier for en fremtidsrettet rehabilitering
• Hvordan vurderes utviklingsplanen sett i relasjon til nasjonale og regionale funksjoner for Sunnaas sykehus?
• Ivaretar den krav til likeverdig tilgang til høyspesialiserte tjenester regionalt og nasjonalt?
• Ivaretar planen krav om god samhandling med sykehus og kommuner?

 

Saksbehandler

Kari Schrøder-Hansen Medisinsk fagavdeling